refuel
your experience

Warter aviation

Historia firmy sięga początku lat sześćdziesiątych ub. stulecia, kiedy to powstawały Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne (MZRiP) w Płocku. W roku 1962 utworzono przy nich Laboratorium Badawcze, które w roku 1966 przekształcono w Zakład Projektowo-Badawczy.

Ośrodek prowadził działalność od 1 stycznia 1972 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego nr GM4D nr ew. 30 z dnia 05.04.1971 roku, jako jednostka wchodząca w skład Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.

Dnia 20.05.1986 roku na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych i Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego nr 50/Org/86 z dnia 24.03.1986 roku Ośrodek został zarejestrowany jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku w Sądzie Rejonowym w Płocku pod nr OBR/1. Okres działalności OBR PR był nieoznaczony.

Spółka pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. powstała z przekształcenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku dokonanego aktem komercjalizacji – Akt Notarialny z dnia 29.06.2007 roku (Rep. 11503/2007).

W sierpniu 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OBR S.A. podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na: Warter Fuels S.A.

W dniu 7 lutego 2017 organ rejestrowy swoim postanowieniem opublikował m.in. zmianę nazwy i siedziby spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.